Package ตรวจสุขภาพตามสไตล์ที่คุณเลือกได้ Advance Living (หญิง)

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แบบใหม่ ตามสไตล์ที่คุณเลือกได้
การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นพื้นฐานของการดูแลสุขภาพ อย่างน้อยควรตรวจสุขภาพ ปีละ 1ครั้ง จะช่วยให้เราตรวจหาโรคบางอย่างที่ไม่แสดงอาการในระยะแรกหรือภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่นโรคมะเร็ง เบาหวานและโรคหัวใจซึ่งการค้นพบที่มาของโรคดังกล่าว ส่งผลให้กระบวนการการดูแลและรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Package Details

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามสไตล์ที่คุณเลือกได้

รายละอียดโปรแกรมตรวจทั้งหมด  http://bit.ly/3kCAr7c

ราคา 4,300 (ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว)

 

ยกเว้น : รายการตรวจที่ส่งออกนอก รพ.ทุกกรณี

สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ

  • มอบบัตรรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 1 ใบ
  • มอบบัตร Member Card 1 ใบ (เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก รพ.)

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนตรวจสุขภาพ

  • สำหรับโปรแกรม Advance Living ไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร
  • ควรสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและสะดวกต่อการเข้ารับการตรวจ
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • หากมีฟิลม์เก่ากรุณานำมาด้วยทุกครั้ง
  • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการตรวจ

 

สอบถามเพิ่มเติม : 0-27619888

 


ราคา   4,300   บาท


Contact info


SHARE