โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening Program

ระยะเวลา : 29 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต มีระดับไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน หรือ ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ ช่วยค้นหาความเสี่ยงก่อนการเกิดโรค

 

รายการตรวจ ประกอบด้วย

 1. ตรวจร่างกาย และสรุปผลการตรวจ โดย อายุรแพทย์ชำนาญการด้านอายุรกรรมประสาท
  Physical examination by Neurologist
 2. ตรวจสมอง และหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอ็มอาร์ไอ  MRI and MRA Brain
 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 4. ตรวจภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน ABI
 5. ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเลือด CBC
 6. ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ SGPT
 7. ตรวจเลือดดูระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 8. ตรวจเลือดดูการทำงานของไต Creatinine
 9. ตรวจเลือดดูระดับไขมัน Lipid profile +LDL

ราคา   14,600   บาทSHARE