Program ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567

Package Details

ผู้ที่เป็น เบาหวานที่มีผลแทรกซ้อนทางตา สามารถส่งผลร้ายแรงถึงขั้นตาบอดได้ ภาวะเบาหวานที่ส่งผลกระทบกับดวงตานี้เรียกว่า เบาหวานขึ้นจอตา ส่วนใหญ่จะขึ้นตาเมื่อเป็นเบาหวานนานเกิน 5 ปี และถ้าเป็นมา 20 ปีจะขึ้นตาเกือบทุกราย

ปัจจัยเสี่ยงขึ้นอยู่กับ

 • ระยะเวลาที่เป็นเบาหวานยิ่งนานโอกาสขึ้นตายิ่งมาก
 • ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงและแกว่งตัวค่อนข้างมาก
 • โรคทางกาย เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคไต ฯลฯ
 • ตั้งครรภ์จะทำให้เบาหวานขึ้นตาเร็วขึ้น

เพื่อสุขภาพสายตา ควรรับการตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์

 

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Physical Examination)
 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 3. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือก (CBC)
 4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 5. ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 8. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 9. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 10. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 11. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด LDL
 12. ตรวจปัสสาวะ (UA)

**ตรวจสุขภาพช่องปาก

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • หลังการตรวจคัดกรอง สายตาอาจะมัวประมาณ 4-6 ชั่วโมง ควรหลีกเลี่ยงการขับรถกลับด้วยตนเอง
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา   4,290   บาท


Contact info

 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2907-4410  แผนก ตา หู คอ จมูก
 • แอดไลน์ ID : @seriruk_ht หรือคลิ๊ก https://line.ee/cTmDxQx
 • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/SynphaetSerirukHospital

SHARE