Package ส่องกล้องกระเพาะอาหาร

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 ธันวาคม 2567

การส่องกล้องเป็นเทคนิคในการตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบความผิดปกติ, วิเคราะห์โรค, และรักษาระหว่างส่องกล้องได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง

แพกเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร
  • ส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)
    ราคา 14,000 บาท
หมายเหตุ : การประเมินนอกแพคเกจขึั้นอยู่กับ ดุลพินิจของแพทย์ผู้ทำหัตถการเป็นผู้ประเมิน และให้ผูุ้ป่วยตัดสินใจ 

ราคา   14,000   บาทSHARE