Package ผ่าตัดต้อกระจก

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567

Package Details

  • เริ่มต้น ราคา 45,000 บาท (สำหรับเลนส์มาตราฐาน)

หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว
  • ไม่ต้อง Admit รพ.

ราคา   45,000   บาท


Contact info


SHARE