Package ตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (ชาย)

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 30 สิงหาคม 2568

Package Details 

  • ราคา2,750 บาท

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
  • ยกเว้น ค่าปรึกษาแพทย์ผู้มีบุตรยากเพิ่มเติมกรณีผลตรวจผิดปกติ

 

รายการตรวจชาย
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (สูตินรีแพทย์)
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) ✔
ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO) ✔
ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group RH) ✔
ตรวจหาซิฟิลิส (VDLR) ✔
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV) ✔
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg) ✔
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) ✔
ตรวจหาโรคโรคธลัสซีเมีย (Hb Typing) ✔
ตรวจวิเคราะห์หาน้ำอสุจิ (Semen analysis) ✔
ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG)
อัลตร้าซาวด์สูติฯ OBGYN U/S (Rapid/TVS.)
ตรวจหามะเร็งปากกมดลูก (Liquid prep)

 


ราคา   2,750   บาท


Contact info


SHARE