Package ตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร (หญิง)

ระยะเวลา : 27 กรกฎาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2568

Package Details 

  • ราคา 4,300 บาท

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
  • ยกเว้น ค่าปรึกษาแพทย์ผู้มีบุตรยากเพิ่มเติมกรณีผลตรวจผิดปกติ

 

รายการตรวจ หญิง
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (สูตินรีแพทย์)
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)  ✔
ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group ABO)  ✔
ตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group RH)  ✔
ตรวจหาซิฟิลิส (VDLR)  ✔
ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)  ✔
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg)  ✔
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs)  ✔
ตรวจหาโรคโรคธลัสซีเมีย (Hb Typing)  ✔
ตรวจวิเคราะห์หาน้ำอสุจิ (Semen analysis)
ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG)
อัลตร้าซาวด์สูติฯ OBGYN U/S (Rapid/TVS.)
ตรวจหามะเร็งปากกมดลูก (Liquid prep)

 


ราคา   4,300   บาท


Contact info


SHARE