Package ตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Care (โปรแกรม B)

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2567

โรคหัวใจและหลอดเลือดคุณเสี่ยงหรือไม่ ?

– อายุ 40 ปีขึ้นไป

– มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

– มีโรคประจำตัวเช่น ความดัน, ไขมัน, เบาหวาน

– ขาดการออกกำลังกาย

– ชอบรับประทานอาหารไขมันสุง

– ดื่มแอลกอฮอล์

– เครียดเป็นประจำ

– สูบบุหรี่

ป้องกันเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ป้องกันการเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้

 

หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว
  • ราคาดังหล่าวไม่รวมค่ายาที่ต้องใช้ก่อนคนไข้กลับบ้าน (ทุกรายการ)

 

แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Care   โปรแกรม B
ตรวจร่างกายโดยแพทย์อายุรกรรมเชี่ยวชาญด้านหัวใจ (Physical Cardiac Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ  (ECHO) ****
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) ****
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hba1c)
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด ( LDL)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
ตรวจปัสสาวะ (UA)

หมายเหตุ : **** สามารถเลือกตรวจได้ 1 อย่าง

 

 


ราคา   4,900   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจหาภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CTA Cardiac Ditital) 16,000 บาท
2. ตรวจหาภาวะแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI,CAVI) 250 บาท
3. ตรวจเลือดดูตะกอนในเลือด (D-dimer) 800 บาท
4. ตรวจหาค่าหัวใจล้อเหลว (Pro-BNP) 1,200 บาท

Contact info


SHARE