แพคเกจตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

Package Details

“ให้ความสำคัญกับดวงตา ก่อนเวลาจะสายไป”

 

รายการตรวจ

  • ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
  • ตรวจตาอย่างละเอียด ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Slit – Lamp Examination)
  • ตรวจวัดระยะสายตา สั้น ยาว ตาบอดสี (Snellen & lshihara Test)
  • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ (Auto – refraction)
  • วัดความดันลูกตา (Tonometry)

 

หมายเหตุ  :  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว

  แนะนำตรวจสายตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อดูความผิดปกติและค่าสายตาที่เปลี่ยนไป

 

 


ราคา   750   บาท


Contact info


SHARE