Package Lady Plus Program

ระยะเวลา : 27 กรกฎาคม 2566 - 30 สิงหาคม 2568

Package Details 

ตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี

  • ตรวจหามะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (Thin prep Pap Test plus HPV Aptima)
  • ตรวจหามะเร็งเต้านม ( Mammogram with Ultrasound Breasts)

  ราคา 4,000 บาท 

 

หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.แล้ว
  • ยกเว้น ค่าปรึกษาศัลยแพทย์ (เพิ่มเติม) กรณีผลการตรวจมะเร็งเต้านมผิดปกติ
  • ทางรพ.ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่มในกรณีคนไข้ผ่านการศัลยกรรมหน้าอกมา (ตามเงื่อนไขรพ.)

ราคา   4,000   บาทSHARE