นพ.ต่อศักดิ์ อังคณานุพงศ์
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูตินรีแพทย์
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ –  นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
08.00–17.00
พุธ
08.00–17.00
พฤหัสบดี
09.00 - 14.00
ศุกร์
10.00–20.00
เสาร์
10.00-20.00
อาทิตย์