นพ.จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรแพทย์ สาขามะเร็งวิทยา
การศึกษา :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
  • MBA In Health Core Management
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
16.00-20.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์