ทพญ.ปฐมาภรณ์ นิวัฒเจริญชัยกุล
แผนกทันตกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก
การศึกษา :
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00–18.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์