รายการจอง

รายการที่จอง
แพกเกจคลอดเหมาจ่าย (ผ่าตัดคลอด)
44,000 บาท
ราคารวม
44,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย