รายการจอง

รายการที่จอง
แพกเกจคลอดเหมาจ่าย (คลอดปกติ)
32,000 บาท
ราคารวม
32,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย