เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
นพ. ชยุตม์ เกษมศุข
  • ประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-18:00
09:00-13:00
09:00-20:00
09:00-14:00
09:00-20:00
พญ.สุปราณี อุตตราพัธ
  • ประสาทวิทยา, เวชศาสตร์ครอบครัว
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-16:00
09:00-12:00
นพ. สุกรีย์ สมานไทย
  • ประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-20:00
09:00-12:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
นพ. ไชยยันต์ ประสานเสียง
  • ประสาทวิทยา 
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-20.00
08:00-17:00
13:00-21:00
นพ. นฤพัชร สวนประเสริฐ
  • ประสาทวิทยา,อายุรศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-15.00
08.00-16.00
พญ. กุลริตรา พิศณุวงรักษ์
  • ประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-20:00
09:00-16:00
09:00-20:00
พญ. สิริปราง จ่างจิต
  • ประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-16.00
พญ. มินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ
  • สาขาอายุรศาสตร์,ประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16.00-20.00
16.00-20.00
พ.ญ. กฤติมา อัศววีระเดช
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-17.00
พ.ญ. จินดาภา ศรีขจร
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12.00-20.00

*หมายเหตุ : วันอาทิตย์ที่2,4 เข้า 08:00-12.00