เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุกรีย์ สมานไทย
 • ประสาทอายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
 • โรคเกี่ยวกับระบบประสาทการทรงตัว และเวียนศีรษะ การฟื้นฟูระบบประสาทและสมอง ด้วยคลื่นแม่แหล็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
09:00-12:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชยุตม์ เกษมศุข
 • ประสาทวิทยา
 • อายุรกรรมประบบประสาทและสมอง
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท สมอง และการเคลื่อนไหวผิดปกติ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-18:00
09:00-13:00
09:00-20:00
09:00-14:00
09:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไชยยันต์ ประสานเสียง
 • ประสาทวิทยา 
 • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08:00-17:00
08:00-16:00
09:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กุลริตรา พิศณุวงรักษ์
 • อายุรกรรมประสาทวิทยาทั่วไป (General Neurology)
 • เฉพาะทาง สาขาประสาทพฤติกรรมศาสตร์และประสาทจิตเวชศาสตร์ (Behavioral Neurology and Neuropsychiatry)
 • เฉพาะทาง โรคสมองเสื่อมและพุทธิปัญญาถดถอย (Dementia and Neurocognitive Disorders)
 • เวชศาสตร์สูงอายุและพฤฒาวิทยาทางระบบประสาท (Aging and Neurogeriatric)
 • โปรแกรมสุขภาพสมอง (Brain Wellness)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-20:00
09:00-12:00
09:00-20:00
09:00-16:00
09:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
น.ต.พญ.ปราณีณัฏฐ์ พิมุกต์วัชรกุล
 • ประสาทวิทยา
 • อายุกรรรมระบบประสาท
 • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09:00-16:00
09:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นฤพัชร สวนประเสริฐ
 • ประสาทวิทยา,อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-15:00
08:00-12:00 อาทิตย์ที่ 2,4, 08:00-16:00 อาทิตย์ที่ 1,3
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิริปราง จ่างจิต
 • ประสาทวิทยา
 • อายุรแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-15:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.มินตรา ตั้งรุ่งเรืองกิจ
 • สาขาอายุรศาสตร์,ประสาทวิทยา
 • อายรุแพทย์ชำนาญการระบบประสาทและสมอง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-20.00
16.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พ.ญ.กฤติมา อัศววีระเดช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-17.00 สัปดาห์ที่ 2,4