รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย Thin Prep
1,800 บาท
ราคารวม
1,800 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย