รายการจอง

รายการที่จอง
ตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เฉพาะผู้หญิง (STD Package)
5,500 บาท
ราคารวม
5,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย