การทดสอบสมรรถภาพปอดในเด็ก

>4 มี.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์

การทดสอบสมรรถภาพปอดในเด็ก (Pulmonary function testing in children.)

เป็นการทดสอบการทำงานของระบบทางเดินหายใจ ว่าทำงานได้ดีเพียงใด มีพยาธิสภาพทางปอดที่รุนแรงหรือไม่ และช่วยในการกำหนดแนวทางในการรักษาโรค ทั้งยังช่วยในการประเมินการทำงานของระบบหายใจว่าดีขึ้นหรือแย่ลง โดยเฉพาะในกรณีที่การซักประวัติและการตรวจร่างกายไม่สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของโรคได้อย่างถูกต้อง
Spirometry เป็นการทดสอบสมรรถภาพปอดที่ทำบ่อยที่สุด โดยเป็นการวัดปริมาณลมและความเร็วของลมหายใจเข้า – ออก ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่จะสามารถทำการทดสอบได้เมื่ออายุประมาณ 6 ปีขึ้นไป เนื่องจากการทดสอบต้องการความร่วมมือของผู้ป่วยในการเป่าลมหายใจค่อนข้างมาก หากเด็กไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่สามารถทำการทดสอบสมรรถภาพปอดได้ หรือหากเด็กให้ความร่วมมือ แต่ทำได้ไม่เต็มที่ก็จะทำให้ข้อมูลที่ได้มามีค่าต่ำกว่าความเป็นจริง ในทางกลับกัน ถ้าเด็กให้ความร่วมมือดี ก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยวินิจฉัยแยกโรคและตัดสินใจรักษาโรค อนึ่งการทดสอบนี้ไม่ทำให้ผู้ป่วยเด็กเกิดความเจ็บปวดแต่อย่างใด

 

ประโยชน์และข้อบ่งชี้ของการทดสอบสมรรถภาพปอด

1. เพื่อวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด
2.เพื่อวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของภาวะที่ปอดมีความจำกัดของการขยายตัว เช่น โรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โรคอ้วน โรคปอดเป็นพังผืด
3. เพื่อประเมินความไวของหลอดลมต่อยาขยายหลอดลมหรือยากระตุ้นให้หลอดลมเกิดการหดตัว ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคหลอดลม ไอ หรือหอบหืด
4. เพื่อติดตามผลการรักษาด้วยยา และกำหนดแนวทางในการเพิ่ม ลด หรือหยุดยา รวมทั้งผลการรักษาจากการผ่าตัดบางชนิด

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์โรคระบบางเดินหายใจ ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE