เวลาออกตรวจ
แผนกกุมารเวชกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชญาภา ฐานะกิ่งสุวรรณ
 • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
10.00-17.00
10.00-21.00
10.00-21.00
10.00-21.00
10.00-21.00
10.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศุภธิดา ตันศิริ
 • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00-20.00
08.00-17.00
08.00-21.00
07.00-16.00
07.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วาสนา ภัทรวณิชย์
 • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00-20.00
07.00-16.00
07.00-20.00
07.00-16.00
07.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิตา สินธวิชัย
 • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00-21.00
07.00-16.00
08.00-21.00
08.00-21.00
07.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุธีรา คุปวานิชพงษ์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ และพฤติกรรมเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-15.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อภิญญา พราหมณี
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สลิล ศิรินาม
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารแพทย์โรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-15.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัชรี สุธีปกรณ์ชัย
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารแพทย์โรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-19.00
08.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พรนิภา ศักดิ์จิรพาพงษ์
 • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฐณิชา ปุญญนิรันดร์
 • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปวรี ปวโรจน์กิจ
 • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนิตา สุขสถิตย์
 • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ศักดา ลายวิเศษกุล
 • กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07.00-20.00
20.00-06.00 (เวรใน)

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4 , *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม