โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit

1.ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)

2.เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)

3.ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ (Amphetamine Urine)

4.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

5.ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)


ราคา   1,300   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE