โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 1

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 1

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ (Cardiologist Examination)

2.เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)

3.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
4.ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

5.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6.ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)

7.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

9.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

11.ตรวจการทำงานของไต (BUN)

12.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 


ราคา   4,900   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ