โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่อับอากาศ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานในพื้นที่อับอากาศ

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย (Physical Examination)

2.ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examaination)

3.ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

4.ตรวจความสมบรูณ์ของเลือด (CBC)

5.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)

6.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

7.ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง/บอดสี (VA)

8.ตรวจการได้ยินเสียงพูด (Whispered Voice Test)

9.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

10.ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ (Amphetamine)

11.ตรวจตาบอดสี (Color test)

 


ราคา   2,400   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่านอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
3.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4.งดน้ำ งดอาหาร6-8ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
Recommened Program & Packages

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่สูง
ราคา
2,600 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 โรค
ราคา
1,100 ฿