โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่สูง

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานในที่สูง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวอนามัย (Physical Examination)

2.ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examaination)

3.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

4.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Lung Function Test)

5.ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

6.ตรวจความสมบรูณ์ของเลือด (CBC)

7.ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ (Amphetamine)

8.ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง/บอดสี (VA)

9.ตรวจตาบอดสี (Color test)

10.ตรวจปัสสาวะ (UA)

11.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

12.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

13.ตรวจหาน้ำตาลสะสม (HbA1c)


ราคา   2,600   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่านอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
3.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4.งดน้ำ งดอาหาร6-8ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages

Happy promotion
LADY PLUS CHECK UP
ราคา
23,500 ฿
Happy promotion
GENTLEMAN CHECK UP
ราคา
19,000 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพทำงานที่อับอากาศ
ราคา
2,400 ฿