โปรแกรมตรวจค้นหาเบาหวาน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจค้นหาเบาหวาน

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)

2.ตรวจหาภาวการณ์แข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)

3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

4.ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)

5.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

6.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

7.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

9.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL-C)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL-C)

11.ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Urine Microalbumin)

 


ราคา   2,500   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE