พญ.ปฏิมา โอฬาระชิน
ศูนย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • สาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
17.00 21.00
อังคาร
พุธ
17.00 21.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม