นพ.ภัทรพล กาญจนพิพัฒน์กุล
ศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรกรรมโรคระบบประสาท
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09.00 - 16.00
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม