นพ.ปรเมษฐ์ สีวลีพันธ์
แผนก X-RAY
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • การตรวจรักษาโดยใช้ภาพรังสีนำทาง
  • รังสีร่วมรักษาของลำตัว หลอดเลือดและมะเร็ง
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1)
  • แพทยเฉพาะทางสาขา รังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาเอก ด้านรังสีวิทยา
  • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (Body intervention) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
*หมายเหตุ : เวลาออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม