ศูนย์ทรวงอก โรคระบบทางเดินหายใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ทรวงอก โรคระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์ทรวงอก โรคระบบทางเดินหายใจ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางปอด และทางเดินหายใจทุกชนิด รวมถึงการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากประวัติและการตรวจร่างกายแล้ว ยังต้องตรวจโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ

 

  • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest x-ray)
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography)
  • การตรวจเลือดเพื่อหาโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น การตรวจหาแอนติบอดี้ต่อภูมิคุ้มกันตนเอง
  • การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)
  • การตรวจสวนหัวใจห้องขวา (Right heart catheterization)
  • การตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
  • การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
  • การตรวจความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจกับเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปอด (Ventilation Perfusion Lung Scan)
  • การตรวจหลอดเลือดปอดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography Angiography of Chest)
  • การตรวจสมรรถภาพปอดและหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (cardiopulmonary exercise testing : CPET)
แพทย์ประจำศูนย์