ศูนย์กุมารเวชโรคระบบประสาทและสมอง
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์กุมารเวชโรคระบบประสาทและสมอง

ศูนย์โรคระบบประสาทเด็ก

ดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาทในเด็ก ปัญหาทางด้านระบบประสาทที่พร้อมให้การดูแล ประกอบด้วย  ชัก ปวดศีรษะ ซึม อ่อนแรง และเคลื่อนไหวผิดปกติ    ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อให้เด็กมีอาการที่ดีขึ้น    การดูแลภายในศูนย์โรคระบบประสาทในเด็ก ใช้เทคโนโลยีในกตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง(EEG) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CT brain และ MRI brain อย่างครบครัน

แพทย์ประจำศูนย์