รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับท่านที่เคยติดเชื้อ Covid-19 (Post Covid Syndrome ,Long Covid)
9,900 บาท
ราคารวม
9,900 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย