รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจการทดสอบการแพ้อาหาร (Oral Food Challenge Test) 1 -กรณีอาการแพ้ไม่รุนแรง
1,500 บาท
ราคารวม
1,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย