รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจทดสอบภูมิแพ้ในเด็ก Skin Prick Test : Food-allergens 7 ชนิด
1,000 บาท
ราคารวม
1,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย