รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจทดสอบภูมิแพ้ในเด็ก Skin Prick Test : Aero-allergens 6 ชนิด
900 บาท
ราคารวม
900 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย