โปรแกรมที่ 2 ตรวจสุขภาพตาค้นหาเบาหวานและโรคจอประสาทตาเสื่อม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาค้นหาเบาหวานและโรคจอประสาทตาเสื่อม

 1. ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต, ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย
 3. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A.)
 4. ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)
 5. ตรวจความดันลูกตา (Tonometer)
 6. คัดกรองต้อกระจก
 7. คัดกรองตาแห้ง, ต้อลม, ต้อเนื้อ
 8. ระดับความคมชัดของการมองเห็น
 9. ตรวจสแกนเลเซอร์ที่จุดรับภาพชัด (OCT Mac) พร้อมถ่ายรูปจอประสาทตา
 10. การสแกนเส้นเลือดที่จอตาโดยไม่ต้องฉีดสี OCT-Angiography การถ่ายภาพจอตาแบบมุมกว้าง (Ultra-widefield Fundus Photography)

 

 


ราคา   2,490   บาท


เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่มีสายตาสั้นมากกว่า 600 หรือมีอายุมากว่า 50 ปี

หมายเหตุ     

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 3. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 มกราคม 2566 –  31 ธันวาคม 2567
 4. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 5. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
Recommened Program & Packages