รายการจอง

รายการที่จอง
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้ชาย)
22,000 บาท
ราคารวม
22,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย