เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชเลวัน ภิญโญชิวงศ์
  • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคปอด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
18.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไพศาล เตชะวลีกุล
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ระวีพร มุขดี
  • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์
  • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์
  • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัทธนันท์ บูรณศักดิ์เสถียร
  • สาขาอายุรศาสตร์(เวรใน)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-06.00
21.00-06.00
21.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เคย์ เผ่าภูรี
  • อายุรศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-06.00
21.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ. ณัฐวุฒิ สุมาลัย
  • อายุรศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-06.00

*หมายเหตุ : ทุกวันศุกร์แพทย์ออกตรวจ OPD 18.00-21.00น.

*หมายเหตุ : สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน