เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นนทพันธ์ นาคแนวดี
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กรกฎ ดำรงกิจชัยพร
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไพศาล เตชะวลีกุล
 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นันทพล
 • อายุรกรรม-โรคหัวใจ (Cardiology)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-15.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิวิธ กาลรา
 • อายุรศาสตร์ ,อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กันต์ โอโกโนกิ
 • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-11.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รุ่งโรจน์ แพ่งกุล
 • อายุรศาสตร์ ,อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์
 • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์
 • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
15.00-20.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัทธนันท์ บูรณศักดิ์เสถียร
 • สาขาอายุรศาสตร์(เวรใน)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-06.00
21.00-06.00
21.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เคย์ เผ่าภูรี
 • อายุรศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-06.00
21.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐวุฒิ สุมาลัย
 • อายุรศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-06.00

*หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)

*หมายเหตุ : เวรใน(ดูคนไข้ช่วงกลางคืนไม่ได้นั่งครวจ OPD)

*หมายเหตุ : เวรใน(ดูคนไข้ช่วงกลางคืนไม่ได้นั่งครวจ OPD)

*หมายเหตุ : เวรใน(ดูคนไข้ช่วงกลางคืนไม่ได้นั่งครวจ OPD)