เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นนทพันธ์ นาคแนวดี
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไพศาล เตชะวลีกุล
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กรกฎ ดำรงกิจชัยพร
  • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-12.00
08.00-17.00
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์
  • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์
  • อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
08.00-18.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัทธนันท์ บูรณศักดิ์เสถียร
  • สาขาอายุรศาสตร์(เวรใน)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-06.00
21.00-06.00
21.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เคย์ เผ่าภูรี
  • อายุรศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-06.00
21.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณัฐวุฒิ สุมาลัย
  • อายุรศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
21.00-06.00

*หมายเหตุ : **ออกตรวจวันจันทร์ชั่วคราว จนกว่าสถานะการณ์โควิดดีขึ้น**

*หมายเหตุ : เวรใน(ดูคนไข้ช่วงกลางคืนไม่ได้นั่งครวจ OPD)

*หมายเหตุ : เวรใน(ดูคนไข้ช่วงกลางคืนไม่ได้นั่งครวจ OPD)

*หมายเหตุ : เวรใน(ดูคนไข้ช่วงกลางคืนไม่ได้นั่งครวจ OPD)