เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ. ณัฐวุฒิ สุมาลัย
  • อายุรศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไพศาล เตชะวลีกุล
  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00 - 12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เคย์ เผ่าภูรี
  • อายุรศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00-06.00
21.00-06.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ระวีพร มุขดี
  • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13.00-19.00
09.00-15.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัทธนันท์ บูรณศักดิ์เสถียร
  • สาขาอายุรศาสตร์(เวรใน)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00-06.00
21.00-06.00
21.00-06.00

*หมายเหตุ : สัปดาที่ 1,3 ของเดือน