เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
น.พ.ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน
 • สาขาอายุรศาตร์โรคไต
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
น.พ.นนทพันธ์ นาคแนวดี
 • สาขาอายุรศาตร์โรคไต
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12.00-21.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
พ.ญ.จิตราภา เกิดสุขนิรันดร์
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
12.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
น.พ.กรณ์ ปองจิตรธรรม
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-15.00
09.00-15.00
09.00-15.00
น.พ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
 • สาขาอายุรศาสตร์,สาขาระบบทางเดินอาหารและตับ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-12.00
น.พ.กิติพร อังคะสุวพลา
 • สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
12.00-21.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
พ.ญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
น.พ.ทัศนพงษ์ สกาว์วัฒนานนท์
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาโรคหัวใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12.00-21.00
17.30-21.00
พ.ญ.กรกฎ ดำรงกิจชัยพร
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
12.00-21.00
08.00-17.00
พ.ญ.มาณวิกา กมลนรนาถ
 • สาขาตจวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-21.00
8.00-17.00
8.00-12.00
น.พ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
 • สาขาจักษุวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00 -17.00
08.00 -17.00
08.00 -17.00
08.00 -17.00
08.00 -17.00
น.พ.สุพีเรศ องกิตติกุล
 • สาขาโสต ศอ นาสิก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-21.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-21.00
น.พ.ภาวิน เหล่าวีระกุล
 • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
08.00-21.00
น.พ.พัฒนะ ไกรนิตย์
 • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-17.00
8.00-21.00
พ.ญ.แพรว พันธ์ไพศาล
 • สาขาสูติ- นรีเวชวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-21.00
น.พ.นิพันธ์ บุญยัง
 • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา,ด้านผ่าตัดส่องกล้อง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13.00-16.00
13.00-16.00
พ.ญ.อริสา คงสุขเจริญยิ่ง
 • สาขาสูติ- นรีเวชวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00
17.00-21.00
08.00-21.00
พ.ญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
 • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา,มะเร็งวิทยานรีเวช
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00
น.พ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ
 • สาขาสูติ- นรีเวชวิทยา MFM
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13.00-16.00
น.พ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
 • สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-21.00
พ.ญ.ระวีพร มุขดี
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12.00-21.00
12.00-21.00
08.00-17.00
พ.ญ.พัทธนันท์ บูรณศักดิ์เสถียร
 • สาขาอายุรศาสตร์(เวรใน)
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
21.00-06.00
21.00-06.00
21.00-06.00
พ.ญ.ชลชินี ทาบโลกา
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-16:00
13:00-16:00
08:00-12:00
13:00-16:00
08:00-17:00