เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.เอกชัย วิวัฒน์บวร
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-13:00
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.มงคล วัฒนาศรมศิริ
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-18:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
13:00-18:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปิยวัฒน์ สัพโส
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเปลี่ยนข้อเข่าและสะโพก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
17:00-20:00
13:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุวัฒน์ ศรีอนุชาต
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดส่องกล้อง
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อเข่าเทียม
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อนันต์ ธาราชีวิน
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้องข้อกระดูกเท้าและข้อเท้า
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
07:00-20:00
07:00-17:00
07:00-20:00
13.00-20.00
07:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุพิชัย เจริญวารีกุล
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งกระดูก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นรินทร์ คุณกิตติ
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ดุษฎี ทัตตานนท์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธรรมนูญ ศรีสอ้าน
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ทวิช ธุรกิตต์วัณณการ
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-17:00 สัปดาห์ที่ 2,4 , 12:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3
ดูเพิ่มเติม
นพ.ฟูเศรษฐ จงเฟื่องปริญญา
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
นพ.อภิกิตต์ ศรีเสริมโภค
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกข้อมือ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
15:30-16:30
ดูเพิ่มเติม
นพ. อิทธิพล ประสิทธิ์ดำรง
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • เวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดส่องกล้อง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17.00-20.00
17.00-20.00
12:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ประกาศิต สงวนจิต
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ผ่าตัดส่องกล้อง เวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้อง ข้อเข่า ข้อไหล่
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
08.00-13.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชินกาจ บุญญสิริกูล
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการกระดูกข้อมือ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนกร ตะรุโณทัย
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08.00-12.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ศุภชัย กิตติเกษมศิลป์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
08:00-13:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกมือ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
13:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิตติพงศ์ เศรษฐไกรสิงห์
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการกระดูกไขสันหลัง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรุตม์ พลสวัสดิ์ชัย
 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งกระดูก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12.00-20.00