เวลาออกตรวจ
แผนกสูติ-นรีเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.พัฒนะ ไกรนิตย์
  • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
12.00-17.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เมธาวีส์ เชาวลิต
  • แผนกสูติ - นรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิริวรรณ ศิริรัตน์
  • สูตินรีเวช,MFM
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16.00-19.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนิษฐา ศิริธัญญาลักษณ์
  • สูติ-นรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปรียาภรณ์ ตั้งนิรันดร์กุล
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-21.00
08.00-12.00
08.00-17.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.นิพันธ์ บุญยัง
  • สาขาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา,ด้านผ่าตัดส่องกล้อง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13.00-16.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ
  • สาขาสูติ- นรีเวชวิทยา MFM (Maternal Fetal Medicine)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12.00 - 15.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชลิดา เรารุ่งโรจน์
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วธิรดา กาญจนบรรยงค์
  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-21.00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุทธินันท์ โพธิสาร
  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00

*หมายเหตุ : ออกตรวจ เสาร์ เว้น เสาร์ (เริ่มเสาร์ที่ 2 ของทุกเดือน)

*หมายเหตุ : .

*หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1,3,5

*หมายเหตุ : เฉพาะที่มีนัดกับแพทย์

*หมายเหตุ : .