ห้องเด็กอ่อนทารกแรกเกิด New Born

อาคาร A
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
700 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
700 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
1,600 บาท/วัน
ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // ** ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้องไอซียู ICU
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องรอคลอดห้องเดี่ยว Pre-Labour Room
ราคา : 3,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องวีไอพีเด็ก VIP Room for Kid
ราคา : 5,200 บาท/วัน
อ่านต่อ