ห้องสังเกตอาการ ไอซียู (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง) Observe ICU (Not over 5 hrs.)

อาคาร A
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
1,300 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
700 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
100 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
2,100 บาท/วัน
ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // ** ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้องวีไอพี VIP Room
ราคา : 5,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องรอคลอด Pre-Labour Room (สำหรับ 5 ชั่วโมง)
ราคา : 1,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องผู้ป่วยเด็กอ่อน New Born with Conditional
ราคา : 2,700 บาท/วัน
อ่านต่อ