ห้องรอคลอด Pre-Labour Room (สำหรับ 5 ชั่วโมง)

อาคาร A
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
600 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
400 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
100 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
- 0 บาท/วัน
ราคารวม
1,100 บาท/วัน
ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // ** ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room (แผนกหลังคลอด)
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องไอซียู ICU
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก Standard room for Kid
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ