ห้องรอคลอดห้องเดี่ยว Pre-Labour Room

อาคาร A
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
1,800 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,500 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
3,500 บาท/วัน
ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // ** ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้องสังเกตอาการ ไอซียู (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง) Observe ICU (Not over 5 hrs.)
ราคา : 2,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ Standard Room (แผนกหลังคลอด)
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องไอซียู ICU
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ