ห้องผู้ป่วยเด็กอ่อน New Born with Conditional

อาคาร A
Room Rates
Room Rates
1,100 THB/Day
Nursing Fee
1,400 THB/Day
Medical Fee
200 THB/Day
Meal fee. (3 meals)
Total
2,700 THB/Day
ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // ** ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
Rooms
อาคาร A
ห้องรอคลอดห้องเดี่ยว Pre-Labour Room
ราคา : 3,500 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษเด็ก Standard room for Kid
ราคา : 3,300 THB/Day
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องสังเกตอาการ ไอซียู (ไม่เกิน 5 ชั่วโมง) Observe ICU (Not over 5 hrs.)
ราคา : 2,100 THB/Day
อ่านต่อ