โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพตาทั่วไป

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาทั่วไป

 1. ตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต, ชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย
 3. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A.)
 4. ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)
 5. ตรวจความดันลูกตา (Tonometer)
 6. คัดกรองต้อกระจก
 7. คัดกรองตาแห้ง, ต้อลม, ต้อเนื้อ
 8. ระดับความคมชัดของการมองเห็น

 


ราคา   950   บาท


ไม่รวมค่าหยอดยาขยายาม่านตา เพื่อคัดกรองโรคทางตา เช่น จุดดำลอยไปมา, จอตาเสื่อม, รอยฉีกขาดที่จอตา, โรคทางหลอดเลือดของจอตา เช่น เบาหวานจอตา

หมายเหตุ     

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 3. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 มกราคม 2566 –  31 ธันวาคม 2567
 4. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 5. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม หรือมียากลับบ้าน
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE