โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

  • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
  • เอกซเรย์ปอดและหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)
  • ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ Amphetamine (urine)
  • ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)

 

โปรแกรมดังกล่าวไม่รวมรายการตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ (Anti-HIV) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566


ราคา   1,300   บาท


หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ เวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการและราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรแกรมดังกล่าวไม่รวมรายการตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ (Anti-HIV) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566

SHARE