โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 1 มกราคม 2564

ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)

เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)

ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ Amphetamine (urine)

ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)


ราคา   1,300   บาท

*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจแนะนำ