โปรแกรมตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ 9 โรค

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ 9 โรค

รายการ

1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (PE)
2 ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)
3 ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ (Anti HAVIgG)
4 ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
5 ตรวจลักษณะทั่วไปของอุจจาระ Stool Examination


ราคา   2,000   บาท


*หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568
  3. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็กเกจ หรือมียากลับบ้าน
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลื่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. เอกสารใบรับรองแพทย์

SHARE