แพ็กเกจผ่าคลอด

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

การผ่าตัดคลอด

นอนพักโรงพยาบาล 3 คืน 4 วัน รวมรายการ ดังต่อไปนี้

 • ค่าห้องคลอด ,ค่ายาสลบ ,ค่าบล็อกหลัง ,ค่าบริการในห้องผ่าตัด
 • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
 • ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ
 • ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา, ค่าห้องพักสำหรับทารก, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร, ชุดรับผู้ป่วย
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่โรงพยาบาล
 • ค่าสูติ-นรีแพทย์, วิสัญญีแพทย์ และกุมารแพทย์
 • ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค, วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสฐบีเข็มแรก และ Vitamin K1 เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือดABO, หมู่เลือด Rh, ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH,PKU) ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)
 • ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (OAE)
 • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter

พร้อมดูแลคุณและลูกรัก ด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่นับตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมรับมือกับ 10 เดือนที่เปลี่ยนแปลง Safe Motherhood and Newborn Life

แผนกสูตินรีเวช

โดย ทีมสูตินรีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  Full Time ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกและมะเร็งนรีเวช ที่พร้อมให้การดูแลครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติ อาทิ พบก้อนเนื้องอกในระหว่างตั้งครรภ์ แพทย์จะคอยดูแลให้การตั้งครรภ์ ดำเนินไปจนกระทั่งคลอดได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังมีสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหาภาวะความผิดปกติของทารกในครรภ์

ห้องรอคลอดที่เป็นส่วนตัว

คุณพ่อและคุณแม่จะได้อยู่ร่วมกัน ให้กำลังใจกันและกันในช่วงเวลาที่สำคัญก่อนให้กำเนิดลูกน้อย

 

ห้องเด็กอ่อนและคลินิกทารกแรกเกิด

ดูแลโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและ พยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ ด้านการดูแลทารก พร้อมเครื่องมือเพื่อดูแลทารกโดยเฉพาะ

หมายเหตุ:

1.มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่สามารถใช้แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่ายได้ทั้งมารดาและบุตรแต่ถ้ากรณีบุตรมีภาวะแทรกซ้อน รพ. อนุญาตให้มารดาใช้อัตรแพ็กเกจได้ คิดนอกเหมาจ่ายเฉพาะบุตร

2.เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด ทางโรงพยาบาลฯ กำหนดเริ่มใช้ราคาปรับใหม่นี้ นับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 65

3.เงื่อนไขเป็นไปตามรพ.กำหนด

4.กรณีคลอดปกติ และทำหมันหญิง คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

5.กรณีผ่าตัดคลอด ทำหมันหญิงร่วมด้วย จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

6.สำหรับเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอดคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

7.กรณีมีภาวะแทรกซ้อนของทารก หรือมารดาตามหลังคลอดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

8.กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมได้แก่ ค่าห้องพัก,ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และเครื่องดื่ม เป็นต้น

9.การอยู่รพ. เพื่อรอคลอด หากไม่คลอดภายในวันนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างรอคลอด จะไม่รวมอยูาในโครงการคลอดเหมาจ่ายนี้

10.ไม่สามารถใช้ร่วมกันกับบัตรส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ

11.ทางรพ. ไม่รับคลอดครรภ์แฝด ตั้งแต่ทารก 2 คนขึ้นไป

12.ทางรพ. ไม่รับ กรณีมารดา มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ, โรคหัวใจ ,รกเกาะต่ำและมารดา มี Anti HIV Positive, Rh negative


ราคา   49,900   บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึง

 • กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติ
 • กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดา เช่น รกค้าง ตกเลือดหลังคลอด รกลอกตัวก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ ครรภ์เป็นพิษ  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคเอดส์  โรคติดเชื้อ  โรคทางอายุรกรรมอื่นๆ
 • กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับทารก เช่น ตัวเหลือง ทารกคลอดก่อนกำหนด สำลักน้ำคร่ำ ฯลฯ
 • ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา(อัตราค่าบริการคิดตามขนาดของชิ้นเนื้อ)
 • กรณีมารดามีภาวะเบาหวานที่ต้องรักษาด้วยยา หรือ เป็นโรคอ้วน BMI 35 คิดเพิ่ม 5,000 บาท
 • กรณีมารเป็นพาหะโรคติดเชื้อ ดังต่อไปนี้ ไวรัสตับอักเสบ บี, เริม, หูดหงอนไก่ คิดเพิ่ม 5,000 บาท
 • ค่ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่อยู่นอกแพคเกจ
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น เครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารตามสั่ง, Tubigrip รัดหน้าท้อง, Nipple Shield, เสื้อให้นมแม่, เสื้อผ้าเด็ก, ผ้าห่อตัว
 • กรณีแท้งบุตรหรือต้องยุติการตั้งครรภ์

SHARE