แพ็กเกจคลอดแบบปกติ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

การคลอดปกติ

นอนพักโรงพยาบาล 2 คืน 3 วัน รวมรายการ ดังต่อไปนี้

  • ค่าห้องคลอด,เครื่องมือช่วยคลอด,ค่ายา,ค่าเวชภัณฑ์ในห้องรอคลอด และห้องคลอด
  • ค่าตรวจการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์
  • ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการขณะรอคลอด
  • ค่าห้องพักหลังคลอดสำหรับมารดา,สำหรับทารก,ค่าบริการพยาบาล,ค่าอาหาร และชุดรับผู้ป่วย
  • ค่ายา,ค่าเวชภัณฑ์ระหว่างอยู่รพ.
  • ค่าสูติ-นรีเวช และกุมารแพทย์
  • ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ วัคซีน BCGป้องกันวัณโรค, วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก, Vitamin K1 ป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติในทารกแรกเกิด
  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของทารกแรกเกิด ได้แก่ กรุ๊ปเลือดABO, หมู่เลือดRh, ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด (TSH,PKU) ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT)
  • ตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด (ABR)
  • ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter (ไม่เจาะเลือด)

ราคาแพ็กเกจคลอดปกติ 38,000 บาท

พร้อมดูแลคุณและลูกรัก ด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่นับตั้งแต่ตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมรับมือกับ 10 เดือนที่เปลี่ยนแปลง Safe Motherhood and Newborn Life

แผนกสูตินรีเวช

โดย ทีมสูตินรีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  Full Time ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะมีบุตรยาก  ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกและมะเร็งนรีเวช ที่พร้อมให้การดูแลครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติ อาทิ พบก้อนเนื้องอกในระหว่างตั้งครรภ์ แพทย์จะคอยดูแลให้การตั้งครรภ์ ดำเนินไปจนกระทั่งคลอดได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังมีสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจหาภาวะความผิดปกติของทารกในครรภ์

ห้องรอคลอดที่เป็นส่วนตัว

คุณพ่อและคุณแม่จะได้อยู่ร่วมกัน ให้กำลังใจกันและกันในช่วงเวลาที่สำคัญก่อนให้กำเนิดลูกน้อย

ห้องเด็กอ่อนและคลินิกทารกแรกเกิด

ดูแลโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและ พยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ ด้านการดูแลทารก พร้อมเครื่องมือเพื่อดูแลทารกโดยเฉพาะ

 

หมายเหตุ:

1.มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนไม่สามารถใช้แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่ายได้ทั้งมารดาและบุตรแต่ถ้ากรณีบุตรมีภาวะแทรกซ้อน รพ. อนุญาตให้มารดาใช้อัตรแพ็กเกจได้ คิดนอกเหมาจ่ายเฉพาะบุตร

2.เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด ทางโรงพยาบาลฯ กำหนดเริ่มใช้ราคาปรับใหม่นี้ นับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 65

3.เงื่อนไขเป็นไปตามรพ.กำหนด

4.กรณีคลอดปกติ และทำหมันหญิง คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

5.กรณีผ่าตัดคลอด ทำหมันหญิงร่วมด้วย จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

6.สำหรับเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอดคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

7.กรณีมีภาวะแทรกซ้อนของทารก หรือมารดาตามหลังคลอดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

8.กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมได้แก่ ค่าห้องพัก,ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ และเครื่องดื่ม เป็นต้น

9.การอยู่รพ. เพื่อรอคลอด หากไม่คลอดภายในวันนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างรอคลอด จะไม่รวมอยูาในโครงการคลอดเหมาจ่ายนี้

10.ไม่สามารถใช้ร่วมกันกับบัตรส่วนลด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ

11.ทางรพ. ไม่รับคลอดครรภ์แฝด ตั้งแต่ทารก 2 คนขึ้นไป

12.ทางรพ. ไม่รับ กรณีมารดา มีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ, โรคหัวใจ ,รกเกาะต่ำและมารดา มี Anti HIV Positive, Rh negative


ราคา   38,000   บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีพักฟื้นเกินจากที่โรงพยาบาลกำหนด คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติ กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดา เช่น รกค้าง ตกเลือดหลังคลอด รกลอกตัวก่อนกำหนด รกเกาะต่ำ ครรภ์เป็นพิษ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเอดส์ โรคติดเชื้อ โรคทางอายุรกรรมอื่นๆ กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับทารก เช่น ตัวเหลือง ทารกคลอดก่อนกำหนด สำลักน้ำคร่ำ ฯลฯ ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา(อัตราค่าบริการคิดตามขนาดของชิ้นเนื้อ) กรณีมารดามีภาวะเบาหวานที่ต้องรักษาด้วยยา หรือ เป็นโรคอ้วน BMI 35 คิดเพิ่ม 5,000 บาท กรณีมารเป็นพาหะโรคติดเชื้อ ดังต่อไปนี้ ไวรัสตับอักเสบ บี, เริม, หูดหงอนไก่ คิดเพิ่ม 5,000 บาท ค่ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่อยู่นอกแพ็กเกจ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น เครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารตามสั่ง, Tubigrip รัดหน้าท้อง, Nipple Shield, เสื้อให้นมแม่, เสื้อผ้าเด็ก, ผ้าห่อตัว กรณีแท้งบุตรหรือต้องยุติการตั้งครรภ์
*ไม่สามารถใช้อัตราค่าบริการแพ็กเกจคลอดบุตรนี้ได้กรณีที่มีการรักษาอาการหรือภาวะแทรกซ้อนของมารดา ทารก หรือ คลอดทารกแฝด ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ โดย ให้ส่วนลด 20% ในส่วนเกินจากแพ็กเกจ

SHARE