นพ.ศรุต คณฑา
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม (Endocrinology and Metabolism)
ภาษา :  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมเทบอลิซึม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08.00-18.00 สัปดาห์ที่2เเละ4
อาทิตย์
08.00-18.00
บทความที่เกี่ยวข้อง